3D Modeling

 

Signaleer met een hoogtemodel trends in de tijd en ongewenste veranderingen

3D Modeling

Volgens het principe van fotogrammetrie wordt met behulp van speciale software een puntenwolk gegenereerd. De ‘ruwe modellen’ kunnen gebruikt  worden voor het maken van tekeningen, visualisaties, volumeberekeningen, deformatieanalyse etc. Ook is het mogelijk om een digitaal hoogtemodel te genereren.

Een digitaal hoogtemodel is een digitale, visuele, 3D weergave van het aardoppervlak. In dit model wordt, naast de standaard X- en Y-waarde, ook de hoogtewaarde (Z-level) opgenomen in de data. Hoogtedata biedt toegevoegde waarde bij het beheer van kaarten (BAG/BGT), ruimtelijke ordening, stadsplanning, het visualiseren van de omgeving, bosbeheer, overstromingsmodellen, afwateringsmodellen en vele andere toepassingen.

Door een actueel  hoogtemodel kunnen veranderingen  sneller worden gedetecteerd. Een hoogtebestand is daardoor een waardevol model voor de BAG en BGT beheerder (en indirect voor de WOZ, groenbeheerder e.a.). Met twee oppervlaktemodellen kunnen wij voor u een mutatiebestand uit hoogtegegevens produceren.

Volumeberekeningen is een andere toepassing waarbij een hoogtemodel van toegevoegde waarde is. Bijvoorbeeld voor het controleren van (zand-)afgravingen, ophogen van de waterkering, of het berekenen van de inhoud van overloopgebieden langs de waterwegen.

Toepassingen:

  • Signaleren van verandering overloopgebieden
  • Signalering verandering waterkeringen
  • Inspectie van watergangen
  • Inspectie van groenvoorzieningen

Interesse in een proof of concept?

Door jaarlijks een hoogtemodel te maken uit luchtfoto’s kunnen sneller en eenvoudiger trends in de tijd en ongewenste veranderingen worden gesignaleerd. Nauwelijks zichtbare veranderingen in de eerder genoemde overloopgebieden (door bijvoorbeeld ophoging van landbouwgrond), kunnen desastreuze gevolgen hebben bij een hoogwaterstand. Ook geautomatiseerde inspecties van waterkeringen kunnen jaarlijks plaatsvinden, als aanvulling op en of gedeeltelijke vervanging van de visuele inspecties. Evenals inspecties van watergangen en groenvoorzieningen.